رئیس جمهور اصول سیاست های ایران در مبارزه با تروریسم و همکاری منطقه ای را اعلام می کند

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: رئیس جمهور در اجلاس شانگهای اصول سیاست های خود درمبارزه باتروریسم و همکاری منطقه ای را مطرح خواهدکرد.

حمید ابوطالبی که همراه با رئیس جمهور برای شرکت در نشست شانگهای در قزاقستان به سر می برد با اشاره به دیدار وزیر خارجه دانمارک با رئیس جمهوری کشورمان می نویسد:

وزیرخارجه دانمارک که پس ازاجلاس ناتو به تهران آمده بود، دردیداربا دکترروحانی درمشهد، تحولات اخیرغرب درخصوص تروریسم رامطرح کرد.

ابوطالبی نکات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه دانمارک را به شرح ذیل دسته بندی کرده است:

١-اینکه برخی کشورهای غرب تصمیم گرفته اندائتلافی تشکیل و به موضوع تروریسم نگاهی همه جانبه داشته باشند.

٢-اینکه البته این بار هم این تصمیمی در حوزه ناتو است، و همه جانبه بودن ابعاد آن چندان روشن نیست.

٣-اینکه وزیر خارجه دانمارک پس از تصمیم ناتو به ایران آمده، واز ایران هم به عربستان می رود.

٤-اینکه وزیرخارجه دانمارک می خواست اطمینان دهدکه این نزاع اسلام ومسیحیت نیست.

سفیر معرفی شده از سوی کشورمان برای حضور در سازمان ملل سپس به به دسته بندی دیدگاه های دکتر روحانی پرداخته و نوشته است :

روحانی نیز خطاب به وزیر امور خارجه دانمارک گفت

الف- مبارزه باتروریسم بایدبدون پیش شرط و همه جانبه باشد

ب- هدف آن الزاما حقوق تمامی انسانهاباشد

د-این مبارزه باید بلندمدت وبراساس تصمیمات جمعی باشد

و- اگرائتلاف غرب بتواند صرفا جلوی حامیان تروریسم را بگیرد، کاربزرگی دراین راه کرده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری سپس به بیان دیدگاه های خود در قبال ائتلاف جدید غرب برای مبارزه با تروریسم پرداخته و آنها را به این ترتیب دسته بندی کرده است:

1- به نظر من ائتلاف غرب باید تصمیم بگیرد برای مبارزه با تروریسم ازهیچ تغییری درمرزهای کشورها حمایت نکند

2- غرب باید تصمیم بگیردنقش مردم دررابطه با حکومت های خود را به رسمیت بشناسد و به انتخاب آنها احترام بگذارد

3- غرب باید راهبرد خود در مبارزه باتروریسم را مشخص کند، تا از آن اعتماد متقابل برخیزد

4- گام اول غرب و حامیان قبلی ترور، درمبارزه با تروریسم، اثبات صداقت دراین مبارزه است، چه درکشورهایشان وچه درمنطقه وچه درحوزه بین الملل

ابوطالبی آنگاه اینگونه استنتاج می کند که تا این تحولات صورت نگیرد، و تا تروریست ها در کشورهای غربی و عربی مامن و ماوی دارند و حمایت می شوند، ائتلاف مبارزه با تروریسم شکل نخواهدگرفت.

او سپس به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده و از اینکه اوباما برای اولین بار اعلام کرده است افراط گرایی سنی که اکنون خود را به شکل داعش نشان داده است، بزگترین مشکل پیش روی دولت های سنی و منطقه است و نه ایران یا موضوع شیعه و سنی؛ ابراز خرسندی کرده و خبر داده است: دکتر روحانی در همین هفته دراجلاس شانگهای درتاجیکستان اصول سیاست های خود درمبارزه باتروریسم و همکاری منطقه ای را مطرح خواهدکرد.

/2727

کد N492965