روزنامه رسالت خطاب به رئیس جمهور:چرا منتقدین خود را دشمن می پندارید؟

روزنامه رسالت خطاب به رئیس جمهور نوشت:

يک سال از عمر دولت شما مثل برق و باد سپري شد. سه سال ديگر هم به همين سرعت سپري مي شود. دوست دارم شما سه سال ديگر هم در مسند خدمتگزاري به مردم باقي بمانيد. شرط آن صداقت، پاکي و روراست بودن با مردم است. به مردم بگوييد در يک سال گذشته چه کرديد؟ آن را طوري بگوييد که مردم بتوانند در زندگي روزمره خود، آن را حس کنند و خلاف آن را نيابند.

سيماي جمهوري اسلامي، روزهاي جمعه برنامه مناظره دارد. در دو مناظره اخير که در مورد تورم و مشکل مسکن برگزار شد، در نظرسنجي از مردم، آنها بالاي هفتاد درصد حق را به منتقدين دادند و ديدگاه مسئولين دولت يازدهم در اين مناظره ها مقبول مردم نبود. پدرم! مردم در داوري خود اشتباه نمي کنند. از شما مي خواهم نسبت به منتقدين خود، صبور و شکيبا باشيد. آنها خير دولت را مي خواهند. «دشمن پنداري منتقدين»، يک توهم است. از اين توهم فاصله بگيريد. آرامش کشور به خاطر عقلانيت و صبوري منتقدين است. شما بايد به خاطر داشتن چنين منتقديني، خدا را شاکر باشيد. تحريف صورت مسئله نقد آنها و به بيراه کشاندن پاسخ نقدها، راه درستي نيست، نوعي آدرس غلط دادن است. مردم اين را درک مي کنند. برخورد توأم با بي مهري شما با منتقدين دلسوز، با اعتدال و ميانه روي نمي خواند.

 

17302

کد N492204