فیلسوف معروف آمریکایی و مؤلف "نیهیلیسم قبل از نیچه" در گفتگو با مهر:

بدون ابن سینا سنت فلسفی مسیحی مبتنی بر آرای آکوئیناس شکل نمی گرفت/ دستاورد مهم بوعلی پیوند دادن دو سنت فلسفی ارسطویی و نوافلاطونی است

ایران در جهان

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا گفت: اگر ابن سینا نبود، سنت فلسفی آکوئیناس هم وجود نداشت که نشان از تأثیر فلسفی بوعلی سینا بر توماس آکوئیناس و سنت فلسفی در مسیحیت است.

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه بوعلی سینا در تاریخ فلسفه و تأثیر آن بر سنت فلسفی غرب گفت: بوعلی سینا در تاریخ فلسفه چهره شاخص و مشهوری است. این شاخص بودن تنها محدود به فلسفه اسلامی و جهان اسلام نمی شود و در تاریخ فلسفه غرب نیز بوعلی سینا چهره ممتازی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بوعلی سینا در فاصله میان تاریخ فلسفه باستان و دنیای مدرن چهره و متفکری شاخص و ممتاز به شمار می رود.

مؤلف "نیهیلیسم قبل از نیچه" افزود: تنها رقیب واقعی او در این خصوص "آکوئیناس" است. اگر در غرب بر سنت مسیحی توجه و تأکید کنیم نقش و اهمیت "آکوئیناس" را در سنت مسیحی متوجه خواهیم شد.

وی یادآور شد: این موضوع از آنجا آورده شد که بدانیم بدون اغراق باید گفت علائق فلسفی آکوئیناس بدون وجود ابن سینا ممکن و میسر نبود.

فیلسوف مطرح آمریکایی در ادامه تأکید کرد: به عبارت دیگر اگر ابن سینا نبود، سنت فلسفی آکوئیناس هم وجود نداشت که نشان از تأثیر فلسفی بوعلی سینا بر توماس آکوئیناس و سنت فلسفی در مسیحیت است.

استاد فلسفه دانشگاه دوک تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم بوعلی سینا در فلسفه پیوند دادن دو سنت فلسفی ارسطویی و نوافلاطونی است.

مؤلف "بنیان تاریخ" در پایان تأکید کرد: به عبارت دیگر مهمترین دستاورد فلسفی بوعلی سینا پیوند دادن سنتهای فلسفی ارسطویی و نوافلاطونی است که کاری بزرگ در تاریخ فلسفه است.

مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبن ظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. "هگل"، "هایدگر"، "بنیان تاریخ" و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتاب های او هستند.