یک مقام تاجیک :

امریکا خواستار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای است

کد N487232