گفتگوی مشروح مهر با سید حسین نصر:

خیرگی به غرب از قبل از انقلاب بیشتر شده است/ روشنفکری دینی پروژه موفقی نبوده است