معاون وزیر امور خارجه:

مذاکرات در صورت رویکرد سازنده 1+5 تا قبل از سوم آذر به نتیجه مطلوب می رسد

کد N483385