بشار اسد بر ضروت گسترش همکاری های اقتصادی ایران و سوریه تاکید کرد

کد N483194