فیلمی از ورود نیروهای عراقی به آمرلی

پس از شکستن حصر 80 روزۀ آمرلی، اولین گروه از نیروهای عراقی روز سه شنبه پیروزمندانه وارد این روستای شیعه نشین شدند.

فیلمی از ورود نیروهای عراقی به آمرلیپس از شکستن حصر 80 روزۀ آمرلی، اولین گروه از نیروهای عراقی روز سه شنبه پیروزمندانه وارد این روستای شیعه نشین شدند.

 

 

 

منبع: لوموند

5252

کد N481804