برکناری فرماندهان نظامی و مشاوران ریاست جمهوری الجزایر

آفریقا و خاورمیانه

منابع الجزایری از برکناری فرماندهان نظامی و مشاوران ارشد ریاست جمهوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، عبدالعزیز بوتفلیقه تعدادی از فرماندهان و مشاوران خود را برکنار کرد.

منابع الجزایری اعلام کردند: رئیس جمهوری الجزایر سرتیپ عبدالقادر بن زخروفه مسئول نظامی ناحیه غرب را برکنار و سرتیپ نور الدین حداد را به جای وی تعیین کرد.وی همچنین سعید زیاد مسئول نظامی شرق الجزایر را برکنار و خلیفه غوار را به جای وی منصوب کرد.

به گزارش این منابع بوتفلیقه همچنین رئیس ستاد گارد جمهوری را برکنار کرد.وی محمد تاتی مشاور امور دفاعی رئیس جمهور معروف به مخ، سعید بو الشعیر مشاور حقوقی رئیس جمهوری، احمد امین خربی یکی دیگر از مشاوران، علی دریس مسئول در نهاد ریاست جمهوری، یمنیه رمضانی مدیر مطالعات ریاست جمهوری را برکنار کرد. الطیب درقین و لیبی طالب حسین معاون مدیر برنامه های ریاست جمهوری بازنشسته شدند.

شایان ذکر است عبدالعزیز بوتفلیقه چندی قبل عبدالعزیز بلخادم را نیز برکنار کرده بود.