در مخالفت با پیشنهادات رئیس‌جمهور؛

هزاران نفر در صنعاء و صعده تظاهرات کردند/ تاکید بر لزوم تحقق واقعی مطالبات مردمی