ماموریت دولت به وزارت دادگستری برای پیگیری موافقتنامه‌های بین ایران و غنا

دولت

این مصوبه در تاریخ 5/6/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

با تصویب هیات دولت وزارت دادگستری مامور پیگیری موافقتنامه‌های بین دولت ایران و غنا شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری ودر اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 به وزارت دادگستری ماموریت داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء وامضای موقت موافقتنامه های بین دولت ایران و غنا در خصوص انتقال محکومین واسترداد مجرمین ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات وپیگیریهای لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد.

این مصوبه در تاریخ 5/6/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N478946