با تصمیم هیات وزیران

وزارت دادگستری مامور پیگیری موافقتنامه‌های بین دولت ایران و غنا شد

با تصویب هیئت دولت وزارت دادگستری مامور پیگیری موافقتنامه‌های بین دولت ایران و غنا شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیئت دولت به وزارت دادگستری ماموریت داد نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء وامضای موقت موافقتنامه های بین دولت ایران وغنا در خصوص انتقال محکومین واسترداد مجرمین ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات وپیگیریهای لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد.

هیئت وزیران در جلسه 93.6.2 به پیشنهاد وزارت دادگستری ودر اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 به وزارت دادگستری ماموریت داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء وامضای موقت موافقتنامه های بین دولت ایران وغنا در خصوص انتقال محکومین واسترداد مجرمین ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات وپیگیریهای لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد.

انتهای پیام

این مصوبه در تاریخ 5/6/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

کد N478656