تصویر و خبر/

شعارهای حامیان داعش روی دیوارهای شهر طرابلس لبنان