روزنامه ابتکار:دفاع مخالفان روحانی از برخی اقدامات دولت، با هدف فاصله انداختن بین او و حامیانش است

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت:

برخي از مخالفان رييس جمهور حسن روحاني، اگر چه در يک سال گذشته نشان داده اند که به هيچ وجه قصد عقب نشيني از مواضع تند و تيز خود در مخالفت با رييس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجيد از وي برمي خيزند و در اين ميدان از همديگر سبقت مي‌گيرند و آن زماني است که بخواهند ميان رييس جمهور و بدنه اجتماعي حامي وي اختلافي بيندازند. اين افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حاميان روحاني تلاش مي‌کنند او را در موقعيتي قرار دهند که ميان خط قرمزهاي نظام و شعارهاي انتخاباتي اش، مجبور به انتخاب يکي شود؛ تا در اين ميان اگر خط قرمزهاي نظام را برگزيد رو به بدنه اجتماعي حامي او فرياد بر آورند که «اي ملت، اين همان روحاني است که شما به وي اميد بسته ايد، او بي اعتنا به وعده هايش جانب ديگر را گرفته است.» در اين ميان آن‌ها تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که ميان خط قرمرهاي نظام و خواسته‌هاي مردم تضاد عميقي وجود دارد. چنانچه روحاني به سَمت عملي کردن وعده هايش پيش رود، مي‌کوشند از آن ميان چيزي پيدا ‌کنند که با خط قرمزهاي نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار مي‌اندازند که «رييس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»
اين گروه در هر حال مي‌توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بيندازند. در اين ميان اتخاذ سياستي اصولي و منطقي از سوي دکتر حسن روحاني مي‌تواند اين گروه را در رسيدن به اهداف شان ناکام گرداند. رئيس جمهور در موقعيتي است که هم بايد خطوطِ نظام را رعايت کند و هم به گونه اي عمل کند که بدنه اجتماعي حامي خود را دلسرد نکند.
به نظر مي‌رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در اين زمينه مي‌تواند الگوي خوبي براي وي باشد. يعني همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش مي‌کنند ميان مطالباتِ مردمي و خطوط نظام تضاد ايجاد کنند، او مي‌تواند با کنار هم قرار دادن اين دو، از زمين لغزاني که مخالفانش براي وي ترتيب داده اند، به سلامت عبور کند. زميني که پر از پوست موزهايي است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن‌ها مي‌تواند آدمي را سرنگون کند.

 

17302

کد N475129