اسرائیل نشنال نیوز:

سامانه باور 373 ایران پیشرفته تر از سامانه اس 300 روسیه است