در جشنواره شهید رجایی:

روحانی از عملکرد وزارتخانه های خارجه، بهداشت و نفت تقدیر کرد

خواندنی از سراسر وب