ارتش پاکستان برای پایان دادن به بحران این کشور وارد عمل می شود