اردوغان به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری ترکیه سوگند یاد کرد

کد N471063