نمایش کاسه بلورین عصر ساسانی در موزه ملی توکیو

کد N470210