هند:بانک توسعه آسیا هدایت مالی این قاره را به عهده گیرد

کد N469445