گزارش خبری/

مفاد توافق آتش بس فراگیر در غزه و دستاوردهای مقاومت