تصاویری از شادی فلسطینی ها بعد از اعلام پیروزی مقاومت

کد N469155