امروز و به مناسبت پیروزی مقاومت؛

برگزاری جشن پیروزی غزه در تهران