با تصویب مجلس؛

تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شد

قانون مالیات های مستقیم,مصوبه

تهران - ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی را به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک گذاشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی، بند 14 این لایحه اصلاح و تصویب کردند.

براساس این مصوبه، تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک است.

با تصویب مجلس، درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند: این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

براساس این مصوبه، کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

مجلسی ها مقرر کردند: کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل این سازمان یا ادارات تابعه تشکیل می شود.

همچنین جلسات این کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

با تصویب مجلسی ها، ارزش معاملات تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا است و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره یک این ماده مصوب کردند سازمان امور مالیاتی یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که بر حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه تا تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و در تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

همچنین براساس تبصره 2 در موادی که کمیسیون تقویم موضوع ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

در تبصره 3 این لایحه نیز تصویب شد: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.

براساس این مصوبه، درصد مذکور باید به نحوی تعیین شود که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.

سیام. 9103** ل.ا**1336
کد N468760