ادامه دخالت آمریکا در روند انتخابات افغانستان/ تاکید کرزای بر برگزاری مراسم تحلیف در زمان معین