مهر گزارش می دهد/

شاخص های دولت مطلوب در کلام رهبری