سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم انتخاب شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس؛ سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی آمار انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را انتخاب کردند.

بر این اساس، حمید رضا فولادگر با 107 رای، محمد حسین حسین زاده بحرینی با 109 رای و محمود رجایی با 85 رای سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی انتخاب شدند.

همچنین با رای نمایندگان مجلس یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و یک عضو کمسیون اقتصادی به عنوان ناظر در شورای عالی آمار انتخاب شدند.

بر این اساس حسن دوگانی با 116 رای و محمد حسین میرمحمدی با 90 رای به عنوان دو عضو مجلس در شورای عالی آمار انتخاب شدند.