شناسایی محل اعدام خبرنگار آمریکایی توسط داعش/ همراه با تصاویر