مردم عاشق چشم و ابروی کسی نیستند

سیاسی

استقلال قوا و عدم دخالت قوه مقننه در امور قوه مجریه و برعکس و نیز طمانینه و بزرگ منشی نمایندگان مجلس می تواند دراستحکام ارکان نظام جمهوری اسلامی موثر باشد

[span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span] [span]دردنیا این قدردرک وجود دارد که اگررییس جمهوری انتخاب می شود درحقیقت جهت گیریها و برنامه هایش مورد تایید مردم است و ارکان حکومتی باید باتکیه بررعایت قوانین و استقلال قوا درجهت پیاده شدن برنامه های او بکوشند.
در سراسر عالم می دانند که قوه مقننه کارش قانون گذاری و نظارت است نه این که به وزیری بگوید فلان معاونت رابرکنار کن و انتصاباتت ازمیان همفکران من باشد.
یکی از نکات تاریک استیضاح اخیر فشار بر وزیر برای دخالت درعزل و نصب های او بود وظاهرا یکی ازبندهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم همین است. شنیده می شود نمایندگان یکی از استانها به وزیر آموزش و پرورش گفته اند چون فلان معاونش که هم استانی ما بوده است راعزل کرده باید پاسخگو باشد و استیضاح می شود........
خداکند که چنین نباشد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشود . تعداد نمایندگان یک استان که جمع آرایشان به اندازه آرای یک نماینده تهران هم شاید نباشد بخواهند بازورگویی و شاید هم به نحوی باج گیری درامور قوه مجریه دخالت کنند.
مردم عاشق چشم و ابروی من و شمانیستند. اگر نظام جمهوری اسلامی راپذیرفتند بخاطر آرمانهای عدالت طلبانه آن بود و اگرروزی بخواهد برسر تقسیم عناوین و پستها کشمکش دربگیرد و برای دولت منتخب بحران پشت بحران آفریده شود به همگی دست اندرکاران اینگونه تنش ها پشت خواهند کرد و شرایط مناسبی برجامعه حاکم نخواهد شد.
یادمان باشد قانونگذار سکینه، طمانینه، منطق و آرامش خاصی دارد و نمایندگان با رفتارهایی چون بعضی ازتماشاگران فوتبال ، کری خوانی و لج بازی ونشان دادن نوشته و بنر و عکس انداختن با آن نمی توانند مجلس مورد نظر بنیانگذار انقلاب رابه نمایش بگذارند.کاش معدود کج روان فعلی به خود آیند و قبل از گرفتن کارت زرد و کارت قرمز از مردم و مقامات بالای نظام منافع کشوررابرمنافع خود مقدم بدارند.

کد N464166