مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری مجرم شناخته شد

سیاست داخلی

در جلسه امروز به پرونده ساسان والی‌زاده مدیرمسئول اسبق ایسنا بابت اتهام انتشار جریان محاکمه متهم کهریزک رسیدگی شد و وی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران از مجرم شناخته شدن مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری خبر داد.

علی اکبر کساییان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: در جلسه امروز به پرونده ساسان والی‌زاده مدیرمسئول اسبق ایسنا بابت اتهام انتشار جریان محاکمه متهم کهریزک رسیدگی شد و وی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی افزود: همچنین هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخت.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: این هیات منصفه مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری را مستحق تخفیف دانست.

کساییان با اشاره به رسیدگی به اتهامات شمسی محمدپور مدیرمسئول روزنامه روزان در خصوص نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر گفت: با اکثریت آرا هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول روزنامه روزان را نیز متهم شناخت و وی را با اکثریت ارا مستحق تخفیف دانست.

کد N462869