با رای نمایندگان صورت گرفت:

تصویب یک‌فوریت پرداخت مستمری بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر بیمه‌

مجلس

حق بیمه بر مبنای 30 سال پرداخت شده حتی اگر صاحب بیمه‌نامه 25 سال کار کرده باشد. بار مالی این طرح نیز از طریق وجوه دریافتی تبصره یک و دو صندوق بازنشستگی پیش از موعد پرداخت می‌شود.

 نمایندگان مجلس صبح امروز  به تصویب فوریت بررسی شدن طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان رأی دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این طرح که ابتدا با قید دوفوریتی به مجلس آمده بود نتوانست رأی نمایندگان برای دو فوریت را کسب کند و با 103 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع، دوفوریت آن رد شد و یک فوریت‌اش به رأی گذاشته شد کهنمایندگان با 114 رأی یک فوریت آن را با اکثریت آرا مورد موافقت قرار دادند.

برخی از موافقان این طرح اعتقاد داشتند: حق بیمه بر مبنای 30 سال پرداخت شده حتی اگر صاحب بیمه‌نامه 25 سال کار کرده باشد. بار مالی این طرح نیز از طریق وجوه دریافتی تبصره یک و دو صندوق بازنشستگی پیش از موعد پرداخت می‌شود.

کد N462391