تصاویری از حمله شورشیان سوری به زندان مهم حلب

رویترز تصاویری منتشر کرده است که نشان می دهد شورشیان با حمله خمپاره ای درصدد تصاحب یک زندان مهم در شهر حلب هستند.این گزارش می گوید که شورشیان به ساختمان های دولتی هم حمله کرده اند.

تصاویری از حمله شورشیان سوری به زندان مهم حلبرویترز تصاویری منتشر کرده است که نشان می دهد شورشیان با حمله خمپاره ای درصدد تصاحب یک زندان مهم در شهر حلب هستند.این گزارش می گوید که شورشیان به ساختمان های دولتی هم حمله کرده اند.

 

 

 

 

 

49261

کد N462300