مرتضی حاجی:عده ای،حوصله روحانی را سر برده اند

مرتضی حاجی زیر آموزش و پرورش دولت خاتمی به روزنامه اعتماد گفت:

من تحليلي از حرف‏هاي اخير آقاي رييس‌جمهوري دارم. به هر حال به نظر مي‏رسد كه حوصله ايشان را سر برده‏ اند و اين را در همين قضيه بركناري آقاي فرجي‏ دانا هم ديديم. ولي ما توقع نداريم آقاي رييس‌جمهور تندي كند، اما مي‏خواهيم كه رييس‌جمهور جدي باشد و برنامه خود را با جديت دنبال كند.

من به عنوان يك شهروند معمولي در ميان مردم هستم و فكر مي‌كنم كه بازخورد سخنان رييس‌جمهوري به لحاظ محتوايي مردم را خوشحال كرد، اما قسمتي را مردم فكر مي‌كنند كه نبايد به سبك دولت قبل با منتقدان عمل شود و دوست دارند دولت تدبير و اميد با ادبيات خودش با مردم حرف بزند. اما اصل اينكه آقاي رييس‌جمهور قسمتي از گرفتاري‏هاي خود را عنوان كرده مثبت است و آن طرف هم كساني خود را مخاطب اين كلمات شناختند و سعي كردند پاسخ دهند.

 

17302

کد N461389