شمخانی:

نمایندگان حق بررسی در پرونده کرسنت را دارند/ هرگونه موضع گیری با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد