جیمز فولی، در چند فریم؛ خبرنگار آمریکایی که داعش سرش را برید

کد N458121