امریکا یک شرکت و دو شخصیت کلیدی طالبان را تحریم کرد

افغانستان,طالبان

تهران - ایرنا - امریکا روز پنجشنبه در ادامه سخت گیری هایش در مورد طالبان، یک شرکت سرمایه گذاری و دو عضو کلیدی این گروه شبه نظامی را تحریم کرد وبرچسب تروریست جهانی به آنها زد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازواشنگتن، وزارت خزانه داری امریکا گفت : این تحریم ها شبکه های مالی ورهبری طالبان؛ گروه به شدت شورشی در حال جنگ با دولت افغانستان را هدف قرار داده است .

وزارت خزانه داری امریکا تحریم هایی علیه شرکت حواله یا انتقال پول مستقر در پاکستان، شرکت حاجی بصیر وزرجمیل وحاجی عبدالبصیر مالک آن به جرم ارائه خدمات مالی یا انواع دیگر حمایت ها از طالبان اعمال کرد.

به گفته این وزارتخانه، شرکت ˈ بصیر بزینس ˈ مستقر دراستان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، توزیع کننده پول دربین اعضای طالبان درافغانستان بوده و همچنین ازبانک های پاکستان برای هدایت سرمایه گذاری طالبان استفاده می کند.

گمان می رود که بصیر مبادله کننده اصلی پول رهبری ارشد طلبان در پاکستان از سال 2012 بود.

وزارت خزانه داری امریکا همچنین تحریم هایی علیه قاری رحمت یک فرمانده طالبان حداقل ازفوریه 2010 که به گفته این وزارتخانه مسئولیت جمع آوری مالیات وهمچنین دریافت رشوه ازجانب طالبان وتامین سلاح هایشان را به عهده داشت وضع کرد.

دیوید کوهن دستیار وزیر خزانه داری درامور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه ای گفت : طالبان همچنان به حملات تروریستی اش علیه نیروهای امریکا و غیر نظامیان بیگناه ادامه داده و تهدید مستقیم علیه منافع امنیت ملی امریکا ایجاد کرده است .

وی افزود :ˈ ما به تلاش خود برای محروم ساختن تروریست ها از تامین مالی لازم برای تداوم بخشیدن به عملیات تروریستی ادامه می دهیم . ˈ

این تحریم ها به مسدود سازی هرگونه دارایی نهادهای مورد نظر در امریکا منجر شده ومعاملات تجاری آنها را با شهروندان امریکا ممنوع می کند.

مترجمام 1403/1859
کد N458075