یونان ازدولت عراق حمایت کرد

محکو میت داعش,یونان

آتن- ایرنا- معاون نخست وزیر ووزیر امورخارجه یونان با محکوم کردن اقدامات تروریستی داعش، حمایت کشورش راازدولت وملت عراق اعلام کرد.

به گزارش روزپنجشنبه ایرنا ازآتن ، وزارت امورخارجه یونان اعلام کرد: ˈ اونگلوس ونیزلوسˈ معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه یونان ضمن محکومیت اقدامات تروریستی گروه داعش درعراق، حمایت کشورش ازملت و دولت عراق را اعلام کرد.

وزیر امورخارجه یونان همچنین گفته است: گروه ترویستی داعش دست به اقدامات جنایتکارانه ای برعلیه شهروندان عراقی، مسیحیان وایزدی ها وهرکسی که دارای ایده واعتقادات متفاوتی با آنان باشد، دست می زند که بی سابقه و دنیا متمدن قادر به درک این همه بربریت نمی باشد، ما اینگونه اقدامات گروه داعش را شدیداً محکوم وحمایت خود ازملت ودولت عراق را اعلام می داریم.

وزیر امورخارجه یونان درادامه گفته است: قتل فجیع ˈ جمیز فولیˈ خبرنگار آمریکایی که باعث شک درافکار عمومی جهان گشته را شدیداً محکوم می کنیم و تمام ملت ها ودولت ها بایستی تمام توان خود را برای جلوگیری ازجنایات گروه تروریستی داعش را بکار گیرند و به ملت عراق کمک های خود را ارایه نمایند.

ونیزلوس ازتمام فرقه های وملیت ها وجوامع مذهبی عراق خواسته است برای مقابله با جنایات دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به منظور ایجاد ثبات و امنیت در عراق ،با هم متحد شوند.

اروپام**462**1859
کد N458054