نویسنده سرشناس ترکیه:

آنکارا در تعامل با تحولات خاورمیانه یک ورشکسته سیاسی است

سیاست خارجی

آنکارا- ایرنا - پرفسور ˈسدات یالچین ارˈ از نویسندگان برجسته ترکیه گفت: سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و سوریه بویژه پس از تحرکاتی موسوم به ˈبهار عربیˈ دچار ورشکستگی شده است.

به گزارش ایرنا، ˈیالچین ارˈ این مطلب را در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ˈبوگونˈ ترکیه عنوان کرد.

وی به تشریح اشتباه های سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و دیگر کشورهای منطقه پرداخت و گفت: سیاست خارجی ترکیه بر اساس محاسبات دقیق پیش نرفته و انسجام نداشته است.

نویسنده سرشناس ترکیه افزود: سیاست آنکار در قبال تحولات سوریه اشتباه بود و کسی نیست که نداند، ترکیه با اجرای سیاستهای خصمانه علیه ˈبشار اسدˈ از گروه های افراطی در سوریه حمایت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ترکیه در خون هایی که در سوریه ریخته شده سهیم است ،افزود: یک گروه تروریستی به نام داعش در سوریه خودنمایی کرده و ترکیه با مشکلات ناشی از ورود حدود یک و نیم میلیون آواره سوری به کشورش رو به رو شده است.

ˈلاچین ارˈ اضافه کرد: ترکیه اکنون هم با سوریه و هم با اسرائیل اختلاف پیدا کرده، در اثر سیاستهای نادرست مصر را از دست داده و با عربستان سعودی نیز مشکل پیدا کرده است.

خاورم * 2010* 1549
کد N457408