دادستان آمریکا وعده رسیدگی به قتل جوان سیاهپوست را داد

آمریکا اروپا

وزیر دادگستری آفریقایی تبار آمریکا با حضور در شهر فرگوسن به معترضان وعده تحقیقات کامل درباره مرگ جوان سیاه پوست به دست پلیس را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دادگستری آمریکا به مردم فرگوسن وعده تحقیقات کامل درباره مرگ مایکا بروان جوان سیاه پوست را داد.

وزیر دادگستری آمریکا روز گذشته این قول را در فرگوسن دادند.

پس از کشته شدن یک جوان سیاهپوست در فرگوسن به دست پلیس ،این شهر بیش از 10 روز است  شاهد تظاهرات در محکومیت رفتار پلیس با سیاهپوستان است که در مواردی با سرکوب تظاهر کنندگان توسط پلیس همراه شده

است.

هولدر که اولین آمریکایی آفریقایی تباری است که به سمت دادستان کل این کشور منصوب شده است با دانشجویان سپس با نمایندگان مردم شهر فرگوسن، که به نماد اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا تبدیل شده است، دیدار و

گفتگو کرد.