وزیر بهداشت:

دولت با وضعیت خزانه وعده کاری که عملی نیست را به مردم نمی دهد

کد N456934