ادامه بحران سیاسی در اسلام آباد/

دادگاه عالی عمران خان و قادری را احضار کرد/نشست ویژه پارلمان پکستان در میان محاصره معترضان