پوزش احمد توکلی از فرجی‌دانا

احمد توکلی

احتمال خروج وزير از كشور پس از استيضاح و تكذيبيه وزارت علوم.

 

امروز در خبرهاي اصلي الف گزارش خبري با اين تيتر آمده بود: «احتمال خروج وزير از كشور پس از استيضاح و تكذيبيه وزارت علوم». اين تيتر با شگرد رسانه‌يي القا‌كننده صحت خبر خروج از كشور است. گرچه در متن چنين نيست اما اين جفا در حق برادر ارجمند جناب دكتر فرجي‌داناست و الف نبايد مرتكب مي‌شد.

نظر من درباره استيضاح قبلا آمده است، ولي حفظ حقوق همه مردم به ويژه مديران جمهوري اسلامي برهمه فرض است. وقتي وزارت علوم تكذيب مي‌كند و سندي هم در دست نيست چه جاي ترديد است؟رعايت اين امر مهم را به همكارانم تذكر مي‌دهم و از برادر ارجمند جناب آقاي دكتر فرجي‌دانا پوزش مي‌خواهم.
کد N455378