مجوز اعمال خشونت علیه تظاهرات ضددولتی در پایتخت پاکستان صادر شد

کد N454812