راز بقای یک رژیم-1/

تجاوزگری که با کشتن تبلیغ می کند/ فناوری پیشرفته در خدمت اهداف جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی