استاد دانشگاه ایتالیا:

سکوت پاپ و واتیکان در قبال جنایات اسراییل یک رسوایی است

کد N453826