با صدور یک بیانیه؛

جمعیت علمای اسلامی لبنان خواستار بازنگری مقامات سعودی در پرونده شیخ نمر شد

آفریقا و خاورمیانه

جمعیت علمای اسلامی لبنان که متشکل از علمای برجسته اهل سنت این کشور است با صدور بیانیه ای خواستار بازنگری مقامات عربستان سعودی در پرونده شیخ نمر باقر النمر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، در بیانیه جمعیت علمای اسلامی لبنان آمده است: ما از مقامات سعودی خواستار بازنگری در پرونده شیخ "نمر باقر النمر"  و شیخ "توفیق العامر" و دیگر علمای و شخصیتهای سیاسی عربستانی (که در زندان بسر می برند) هستیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این درخواست در راستای تحرکات سیاسی و مشروع قرار دارد که به طور نهایی منافع ملی عربستان و جهان اسلام را تامین خواهد کرد.

جمعیت علمای اسلامی لبنان با اشاره به توطئه های شدیدی که علیه جهان اسلام در جریان است، خواستار وحدت کشورهای اسلامی برای مبارزه به این توطئه شد.