والری آموس در پاسخ به مهر:

حفظ امنیت مردم بر عهده دولت ها است/ بدون توجه به مذهب به عراقی ها کمک می کنیم