والری آموس:

تلاش سازمان ملل برای کمک به مردم کشورهای بحران زده/ ایران نقش مهمی ایفا کرده است