تفحص از دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش رای آورد

سیاسی

عصر امروز، گزارش تفحص از دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رای آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی رای آورد.

بر این اساس، گزارش نهایی تفحص تقدیم هیأت رئیسه مجلس می شود تا در نوبت قرائت قرار گیرد.