رییس سابق انجمن حقوقدانان آمریکا:

رهبران آمریکا باید به اتهام معاونت در جنایات جنگی اسرائیل محاکمه شوند

کد N449273